0,00


Salgs- og leveringsbetingelser  

 
1.       Generelt:
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

2. Priser:
Alle nævnte priser er i danske kroner, incl. moms. ZetMac priser fremgår af ZetMac’s til enhver tid gældende prisliste eller af et konkret tilbud, som tillige indeholder information om leveringsomkostninger, der beregnes af ZetMac som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter m.v. vedrørende den aftalte leverance.
ZetMac kan uden varsel til enhver tid ændre priser.

3. Betaling:
Netto kontant, medmindre andet er aftalt.

4. Levering:
Levering sker ab lager ZetMac’s adresse eller ZetMac’s underleverandørs adresse. Leveringstiden er fastsat af ZetMac efter ZetMac’s bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse eller aftalens indgåelse. ZetMac kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer men vil altid bestræbe sig på rettidig levering.
ZetMac forbeholder sig ejendomsretten af de leverede varer indtil hele købssummen er betalt.


5. Produktinformation:
Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for ZetMac.

6. Produktændringer:

ZetMac forbeholder sig ret til uden varsel at ændre produkterne eller dele heraf såfremt dette sker uden funktionsmæssig ulempe for køber.

7. Mangler og reklamation:
Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks give
ZetMac skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. ZetMac kan frit vælge at afhjælpe manglen eller foretage ombytning.
Forandringer eller indgreb i det købte uden
ZetMac’s skriftlige samtykke fritager ZetMac for enhver forpligtelse. Såfremt ZetMac anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, for købers regning og risiko returnere den angiveligt mangelfulde vare til ZetMac i original emballage.
ZetMac forbeholder sig retten til at teste varer, som påstås at være defekte. Hvis ZetMac finder varen OK efter test, må det påregnes, at varen sendes retur. Først efter test vil ZetMac foretage en evt. ombytning / kreditering.
Ombytning: Varen ombyttes med tilsvarende vare og antal, som er modtaget retur.
 
8. Fortrydelsesret ved forbrugerkøb:
14 dages fortrydelsesret:
Ved forbrugerkøb af varer via
ZetMac’s webshop, gives der 14 dages fortrydelsesret.
Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage, tilbagebetaler vi varens pris.
For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal varen være afleveret til Post Danmark eller anden fragtmand senest 14 dage efter modtagelsen.
Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand, som ved overdragelsen. Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes varens værdi skønsmæssigt af
ZetMac ud fra en mulig salgsværdi.
Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen returneres i original emballage. Manglende original emballage medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor du ud fra en vurdering foretaget af
ZetMac, vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til forringelsen. I værste fald kan manglende original emballage m.v. medføre, at købet ikke kan fortrydes. Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren.

ZetMac returnerer beløbet inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 12c.
Retur adresse er følgende:
ZetMac
Brydehusvej 30
2750 Ballerup


Mærk pakken Fortrydelsesret og vedlæg kopi af købsfaktura, samt dokumentation for, at den/de returnerede varer er købt hos ZetMac. Tilbagebetalingen vil ske via Bank.
Returnering som følge af fortrydelse sker på købers egen regning! ZetMac anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til ZetMac. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted. Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af ZetMac.
 
9. Forbehold:
ZetMac aps tager forbehold for trykfejl i såvel tekst som priser samt udsolgte varer.

10. Tvister:
Enhver tvist mellem ZetMac og køber skal afgøres efter dansk ret med Københavns Byret/Østre Landsret som værneting.